Kierunki: Automatyka i Robotyka, Makrokierunek - specjalność Automatyka, Biotechnologia.

 

1. Zgodnie z programem studiów na kierunkach Automatyka i Robotyka, Makrokierunek (specjalność Automatic Control) oraz Biotechnologia (specjalność Bioinformatyka), każdy student szóstego semestru studiów I-go stopnia (inżynierskich) zobowiązany jest do odbycia 4 tygodniowej (20 dni roboczych) praktyki zawodowej. Studenci studiów jednolitych na kierunkach Automatyka i Robotyka i Makrokierunek (specjalność Automatic Control) zobowiązani są do odbycia 4 tygodniowej (20 dni roboczych) praktyki zawodowej po ósmym semestrze studiów.

 

2. Praktyka odbywa się w okresie wakacji letnich w miesiącach: lipiec-sierpień. Inne terminy odbywania praktyki wymagają indywidualnych uzgodnień.

 

3. Miejsce praktyki-Zakład pracy student wybiera samodzielnie. Zaleca się, aby miejsce praktyki znajdowało się w miejscu zamieszkania studenta.

 

4. Po uzyskaniu zgody Zakładu na odbycie praktyki student zgłasza ten fakt w u Prodziekana ds. Ogólnych dr inż. Krzysztofa Simka w p.932 w celu uzyskania akceptacji.

 

5. Praktyka studencka odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Uczelnią, a Zakładem pracy. Sprawy techniczno-organizacyjne dotyczące umów, zakwaterowania, itp. załatwia mgr Laura Frydrychowska w p. 534.

 

6. Jako praktyka zawodowa może zostać zaliczona praktyka zagraniczna w firmie o profilu zgodnym z kierunkiem studiów. W takim przypadku student załatwia wszelkie formalności samodzielnie.

 

7. Student zobowiązany jest udokumentować przebieg praktyki poprzez systematyczne prowadzenie dziennika praktyk lub napisania sprawozdania merytorycznego. Dokumenty te muszą być potwierdzone w Zakładzie pracy przez osobę odpowiedzialną za praktyki.

 


Zwolnienie z praktyki można uzyskać w następujących sytuacjach:

1. Odbycia praktyki we wcześniejszym okresie studiów.

 

2. Wykonywania w czasie studiów prac inżynierskich (na podstawie umowy zlecenia, o dzieło) lub pracy zawodowej o charakterze zgodnym z kierunkiem studiów w zakładzie przemysłowym, biurze projektowym lub instytucie naukowym.


W celu uzyskania zwolnienia należy napisać odpowiednie podanie skierowane do Prodziekana ds. Ogólnych dr inż. Krzysztofa Simka. Do podania należy dołączyć potwierdzenie wykonania pracy oraz sprawozdanie merytoryczne. Podania należy składać w p. 932, skąd po zaopiniowaniu zostaną przesłane do Dziekanatu.


W celu zaliczenia praktyki należy po jej zakończeniu przedstawić następujące dokumenty:

1. wypełniony i potwierdzony w zakładzie pracy dziennik praktyk lub/i sprawozdanie merytoryczne,

2. kartę zaliczeniową,

3. indeks z wypełnioną rubryką na str. 82.